Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Collectieve inkomensverzekeringen

Collectieve inkomensverzekeringen zijn er om de financiële risico’s van uw organisatie af te dekken en het inkomen van werknemers te beschermen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Uw adviseur helpt u bij het in kaart brengen van de juiste verzekeringen voor uw organisatie.

Toelichting inkomensverzekeringen

Collectieve Inkomensverzekeringen kunnen worden onderverdeeld in twee groepen:

  1. Verzekeringen voor het afdekken van risico’s van de werkgever
  2. Verzekeringen om een deel van het inkomen van de werknemer zeker te stellen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid

Uw adviseur helpt u graag bij het in kaart brengen van de juiste verzekeringen bij uw situatie, of de situatie van uw werknemers.

Verzuimverzekering

Verzuimverzekering Conventioneel

Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Veel cao’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100% van het loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar. U kunt de kosten van verzuim beperken met de Verzuimverzekering, zodat u maar minimale kosten heeft. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren.

MKB VerzuimOntzorgVerzekering

Als kleine werkgever bent u vaak druk. Zeker als één van de werknemers ziek thuis zit. Dat brengt immers een hoop gedoe en regelwerk met zich mee. Daar is nu een oplossing voor: de MKB VerzuimOntzorgVerzekering. Hiermee wordt u als werkgever veel werk uit handen genomen. Deze verzekering is geschikt voor het MKB en is mede tot stand gekomen op voorspaak van MKB Nederland. De verzekering heeft de volgende kenmerken:

  • Alle kenmerken van de Verzuimverzekering Conventioneel.
  • Een vaste “ontzorgmanager” die u werk uit handen neemt als u met een zieke werknemer te maken krijgt.
  • 100% vergoeding van interventies om de werknemer weer snel aan het werk te krijgen.

Verzuimverzekering Stop Loss

Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Met de Verzuimverzekering Stop Loss verzekert u de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze verzekering wordt dan ook wel een calamiteitendekking genoemd. De normaal te verwachten kosten vormen uw eigen risico. Dit noemen wij het eigen behoud.

Eigenrisicodragerschap

ZW ERD-verzekering

U kunt eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. U moet dan zelf het recht op de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. U betaalt dan niet langer het Ziektewet-deel van de gedifferentieerde premie aan UWV, maar betaalt zelf de Ziektewetuitkering aan de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en aan de voorwaarden voldoen. Met een verzekering voor eigenrisicodragers voor de Ziektewet krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

WGA ERD-verzekering

Deze verzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij UWV. U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw medewerkers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Met een verzekering voor eigenrisicodragers voor de WGA krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

WIA-aanvullingsverzekeringen

Collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen bieden een aanvulling op het inkomen van de werknemer als deze onverhoopt langdurig arbeidsongeschikt wordt. Deze verzekeringen worden door de werkgever afgesloten voor alle werknemers. Veel cao’s stellen één of meerdere WIA-aanvullingsverzekeringen verplicht. Collectieve WIA-aanvullingsverzekeringen vormen een belangrijke extra arbeidsvoorwaarde.

WIA Bodemverzekering

Deze verzekering is bedoeld als compensatie voor de werknemer als deze, na twee jaar ziekte, minder dan 35% arbeidsongeschikt is. De verzekering is bedoeld om (een deel van) het inkomensverlies van de werknemer gedurende een langere periode op te vangen.

WGA-hiaatverzekering Basis

De collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer die een wettelijke WGA-vervolguitkering ontvangt van UWV. De WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Als uw werknemer een WGA-vervolguitkering krijgt, betekent dit een forse teruggang in het inkomen. Met een WGA-hiaatverzekering (basisvariant) krijgt deze gedeeltelijk arbeidsongeschikte  werknemer een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De uitkering is beperkt tot 70% maal het arbeidsongeschiktheidspercentage maal het oude loon).

WGA-hiaatverzekering Uitgebreid

De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer die een wettelijke WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering ontvangt. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat het inkomen van uw werknemer uit het loon dat hij nog verdient, aangevuld met een WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering. Ondanks deze uitkering kan zijn inkomen toch fors achteruitgaan. Met een WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) krijgt deze gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer een aanvulling op zijn inkomen tot minimaal 70% van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd.

WIA Excedentverzekering

Als een werknemer arbeidsongeschikt is, krijgt hij te maken met een inkomensterugval. De wettelijke WIA-verzekering is slechts een basisvoorziening. De uitkering is in veel gevallen beperkt. Daarnaast is een werknemer verzekerd tot een bepaald inkomen, de WIA-loongrens. Is het loon van uw werknemer hoger dan deze WIA-loongrens? Dan krijgt hij geen uitkering over het meerdere boven deze loongrens.
De collectieve WIA Excedentverzekering verzekert het ongemaximeerde loon van de werknemer. Let op, er kan wel een andere maximering gelden. Voor het vaststellen van de uitkering wordt rekening gehouden met de gekozen dekking (meest voorkomend zijn 70% of 80%), het verzekerde loon, de mate van arbeidsongeschiktheid en de wettelijke WIA-uitkering.

WIA Vaste Aanvulling

De collectieve verzekering WIA Vaste Aanvulling krijgen medewerkers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering of een WGA-uitkering. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, bijvoorbeeld 10%.