Voor meer informatie of een kantoor in uw regio

Neem contact op

Het fraudebeleid van NLG Verzekeringen

Jaarlijks wordt voor € 1 miljard met verzekeringen gefraudeerd. Het fraudebeleid van NLG Verzekeringen is dat geen enkele vorm van fraude wordt getolereerd.

Wat verstaan wij onder fraude?

Het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer of verzekerde of begunstigde om een uitkering (in geld of natura) te verkrijgen waarop men geen recht heeft.

Voorbeelden van frauderen:

 • Onjuiste informatie verstrekken of het achterhouden van informatie
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s of het vervalsen van nota’s
 • Een hoger bedrag opgeven dan de werkelijk geleden schade
 • Een afgewezen schade opnieuw opgeven met een andere toedrachtsomschrijving
 • Bij het aanvragen van een verzekering bewust informatie achter houden, bijvoorbeeld over eerdere opzeggingen door een verzekeraars, het schadeverleden of een strafrechtelijk verleden.
 • Het verzwijgen van medische gegevens bij het afsluiten van een inkomens- en/of levensverzekering.
 • Een letselschade voordoen of een letsel overdrijven.

Waarom letten wij scherp op fraude?

Fraude tast het imago van de verzekeringsbranche en met name van ons eigen volmachtbedrijf aan. Daarnaast heeft fraude een onmiskenbare invloed op de schadelast en daarmee het resultaat van onze volmachtportefeuille. Doordat er fraude plaatsvindt, betaalt u via uw premie mee aan het fraudegedrag van anderen. Dat willen wij voorkomen en daarom doen wij aan fraudebestrijding.

De totale schade die ontstaat door verzekeringsfraude is niet bekend. Maar op basis van eigen onderzoek schatten verzekeraars dat in Nederland jaarlijks voor bijna één miljard euro met schadeverzekeringen wordt gefraudeerd. Dit zou betekenen dat ongeveer tien procent van de uitgekeerde schadevergoedingen onterecht zou zijn.

Het beleid van NLG Verzekeringen

 • Wij tolereren geen enkele vorm van fraude.
 • Iedereen binnen ons bedrijf is bekend met de relevante aspecten van fraude. Het fraudebewustzijn wordt gestimuleerd en gedragen door alle medewerkers.
 • Bij het accepteren van een verzekering en bij het behandelen van een schadeclaim voeren wij controles uit. Zo raadplegen wij de CIS-databank van Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Meer informatie over de CIS-databank kunt u vinden op: stichtingcis.nl.
 • Als wij vermoeden dat er sprake is van fraude, informeren wij de desbetreffende verzekeraar. De verzekeraar neemt het dossier dan over en doet vervolgens onderzoek. Hierbij hanteren zij de gedragsregels en de wet- en regelgeving die hiervoor gelden.

Gevolgen van fraude

Is vastgesteld dat er fraude is gepleegd, dan kunnen de onderstaande maatregelen worden genomen:

 • Schade niet vergoeden en eventuele (voorschot)betalingen terugvorderen
 • Terugvorderen van de gemaakte externe (onderzoeks)kosten
 • Het verhalen van de interne onderzoekskosten van € 532,-. Dit bedrag wordt door Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) verhaald. Bovenop dit standaardbedrag kan SODA namens de verzekeraar ook overige gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade terugvorderen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de folder: De Verzekeraar oplichten? Fraudeurs betalen zelf de schade.
 • Beëindigen polis. Dit geldt voor alle verzekeringen die bij NLG Verzekeringen zijn ondergebracht.
 • Als bij het aanvragen van een verzekering sprake is van fraude kunnen de interne kosten van € 101,- in rekening worden gebracht.
 • De betrokkene uitsluiten voor toekomstige verzekeringen
 • Het melden van de betrokkene op interne en externe waarschuwingslijsten
 • Melden van desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit van het Verbond van Verzekeraars
 • Aangifte doen bij de politie

Fraude melden?

Als u een vermoeden hebt dat er wordt gefraudeerd, kunt u dat aan ons melden via het e-mailadres specialezaken@nlg-verzekeringen.nl. Wilt u bij de melding de volgende informatie opgeven:

 • Naam, adres en geboortedatum van de betrokken persoon of personen.
 • Waar de fraude betrekking op heeft.
 • Hoe u aan de informatie gekomen bent.
 • Uw contactgegevens als u bereidt bent aanvullende informatie aan ons te verstrekken.

Wij gaan zorgvuldig om met uw informatie. Als u liever anoniem een melding doet, kunt u contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoon 0800-7000.