· Door Marieke Pischkur · In

Inkomensverzekeringen

Inkomensverzekeringen worden afgesloten om een deel van het inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid zeker te stellen. We helpen u graag bij het in kaart brengen van de juiste verzekeringen bij uw situatie, of de situatie van uw werknemers.

Ziekteverzuimverzekering

Conventioneel
Kan uw werknemer door ziekte niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70 procent van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Veel CAO’s bepalen echter dat er meer loon moet worden doorbetaald. Veel voorkomend is 100 procent van het loon in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede ziektejaar. U kunt de kosten van verzuim beperken met de Verzuimverzekering. Zodat u maar minimale kosten heeft. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. Met onze ziekteverzuimverzekering in combinatie met casemanagement verzekert u niet alleen de loondoorbetaling van zieke medewerkers, maar zorgen we ook voor de verzuimbegeleiding en re-integratie. Daarnaast worden de kosten verhaald als iemand anders aansprakelijk is voor het verzuim van uw medewerker.

Stop loss
Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Met de ziekteverzuimverzekering stop-loss verzekert u de jaarlijkse loondoorbetalingskosten die boven de normaal te verwachten kosten uitstijgen. Deze normaal te verwachten kosten vormen uw eigen risico. Die betaalt u zelf. Dit noemen wij het eigen behoud.

Eigenrisicodragerschap

WGA Eigen-Risico-Verzekering
De WGA-eigenrisicodragersverzekering is een verzekering voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de WGA. U bent als werkgever standaard verzekerd bij het UWV. Maar u kunt ervoor kiezen eigenrisicodrager te worden. Dat betekent dat u de WGA-uitkeringen van uw medewerkers zelf betaalt. Dat doet u voor een periode van maximaal tien jaar. Met een verzekering voor WGA-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

ZW Eigen-Risico-Verzekering
U kunt ook eigenrisicodrager voor de Ziektewet worden. U moet dan het recht op de hoogte en de duur van de Ziektewetuitkering vaststellen. U betaalt dan niet langer het Ziektewet-deel van de gedifferentieerde premie aan het UWV, maar betaalt zelf de Ziektewetuitkering aan de medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan en aan de voorwaarden voldoen. Met een verzekering voor ZW-eigenrisicodragers krijgt u een vergoeding voor deze uitkeringen.

WGA Hiaatverzekering

Basis
De collectieve WGA-hiaatverzekering (basis variant) zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer die een wettelijke WGA-vervolguitkering krijgt. De WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Als uw werknemer een WGA-vervolguitkering krijgt, betekent dit een forse teruggang in het inkomen. Met een WGA-hiaatverzekering (basisvariant) krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering voor zijn arbeidsongeschiktheidsdeel (tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon).

Uitgebreid
De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat wanneer uw werknemer een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering ontvangt, zijn inkomen minimaal 70 procent is van het loon dat hij verdiende voordat hij ziek werd. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid bestaat het inkomen van uw werknemer uit het loon dat hij nog verdient, aangevuld met een WGA-loonaanvullingsuitkering, of WGA-vervolguitkering. Ondanks deze uitkering kan zijn inkomen toch fors achteruitgaan. De collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) zorgt ervoor dat hij minimaal 70 procent van zijn oude loon krijgt.

WIA-Verzekeringen

WIA-Excedent-Verzekering
Als een werknemer arbeidsongeschikt is, heeft hij geen of minder inkomen. Met de wettelijke WIA-verzekering is een werknemer verzekerd tot een bepaald inkomen, de sv-loongrens. Is het loon van uw werknemer hoger dan deze sv-loongrens? Dan krijgt hij over het deel van het loon boven deze loongrens, geen uitkering. De collectieve WIA-excedentverzekering voor medewerkers verzekert het bedrag dat de werknemer meer verdient. Als de werknemer helemaal arbeidsongeschikt is, dan krijgt hij een aanvulling van 70 of 80 procent van het loon dat hij méér verdiende. Als hij voor een deel arbeidsongeschikt is, hangt het percentage af van hoeveel procent hij arbeidsongeschikt is.

WIA-Compensatie-Verzekering
Deze collectieve WIA verzekering is bedoeld als werkgeverscompensatie voor de kosten die u als werkgever maakt als een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is. Als een werknemer in een passende functie in het bedrijf aan het werk blijft, komt deze verzekering in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid tot uitkering. De meerjarige variant van deze verzekering is bedoeld als medewerkerscompensatie om het inkomensverlies gedurende een langere periode op te vangen.

WIA-aanvulling
Met een collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling krijgen medewerkers een aanvulling op de WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. De aanvulling is een vast percentage van het loon dat de werknemer verdiende voordat hij arbeidsongeschikt werd, bijvoorbeeld 10 procent.

Ongevallenverzekering

Collectief
Uw medewerker kan bij een ongeval betrokken raken. Tijdens werktijd, of op weg naar huis. Met de Ongevallenverzekering Collectief verzekert u uw medewerkers van een eenmalige uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden. Wanneer een werknemer overlijdt door een ongeval, ontvangen de nabestaanden een uitkering.

Ja, ik wil goed verzekerd zijn.